num = 1.464

parseInt(num) // 返回1:保留整数部分,可以转字符串
Math.ceil(num) // 返回2:向上取整
Math.round(num) // 返回1:四舍五入
Math.floor(num) // 返回1:向下取整,丢弃小数部分
Math.trunc(num) // 返回1:丢弃小数部分
num.toFixed(0) // 返回1:可以指定位数,-1代表取整十位

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注